Cura Secure

Nasza oferta

Szkolenia i audyty

Doradztwo w zakresie wdrażania standardów akredytacyjnych w POZ i szpitalach

Szkolenia i audyty

Opieka Zdrowotna

SZKOLENIA DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK

 • Zakażenia szpitalne
 • Higiena szpitalna (metody dekontaminacji powierzchni, urządzeń medycznych)
 • Higiena rąk zgodnie z wytycznymi WHO
 • Podstawowe procedury epidemiologiczne
 • Metody zapobiegania rozprzestrzeniania się drobnoustrojów wieloopornych
 • Pielęgnacja ran przewlekłych
 • Doradztwo w zakresie przygotowywania do wizyty akredytacyjnej

Higiena Szpitalna

SZKOLENIA Z UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH DLA: PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO, NADZORUJĄCEGO SPRZĄTANIE, FIRM SPRZĄTAJĄCYCH

 

 • Higiena szpitalna
 • Znajomość chemii myjącej i dezynfekcyjnej
 • Przygotowanie wózka serwisowego do pracy
 • Procedury epidemiologiczne
 • Higiena rąk
 • Metody kontroli i nadzoru
 • Jak sprostać wymaganiom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych

.

Opieka Długoterminowa

SZKOLENIA I DORADZTWO W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ

 


 • Zapobieganie zakażeniom szpitalnym
 • Pomoc w tworzeniu i wdrażaniu procedur i standardów
 • Pielęgnacja ran przewlekłych
 • Żywienie kliniczne chorych geriatrycznych
 • Postępowanie z pacjentem z założonym PEG–iem
 • Pielęgnacja stomii
 • Pielęgnacja chorego leżącego
 • Szkolenia dla personelu pomocniczego w opiece nad pacjentem

Motywacja i profilaktyka

  KONFERENCJE I WARSZTATY MOTYWACYJNO-PROZDROWOTNE

  • Motywacja (nasze wewnętrzne blokady w osiąganiu celów)
  • Jak wyjść ze stabilnej strefy komfortu.
  • Wyścig szczurów – mentalna choroba cywilizacyjna.
  • Wypalenie zawodowe a poczucie własnej wartości.
  • Stres a stan zdrowia – czy zapraszamy do siebie cukrzycę?
  • Asertywność i jej moc.
  • Odżywianie a cukrzyca – spotkania z dietetykiem.
  • Otyłość – choroba cywilizacyjna (rodzaje, leczenie, badania).
  • Bezpłatne zachowania higieniczno – epidemiologiczne podczas i po kontakcie z placówkami medycznymi – pielęgniarko bądź dobrym edukatorem.
  • Higiena rąk dla wszystkich – promuj dobre zachowania

  Dowiedz się więcej:

  Doradztwo w zakresie wdrażania standardów akredytacyjnych w POZ i szpitalach:

  Akredytacja w placówkach opieki zdrowotnej - korzyści

  Proponujemy doradztwo w zakresie wdrożenia standardów akredytacyjnych w placówkach medycznych. Wszyscy chcemy postrzegać opiekę zdrowotną jako bezpieczną i poprawiającą stan chorych ludzi. Wdrożenie programu akredytacji pozwala:

  • Poprawić jakość usług medycznych, świadczonych dla pacjenta
  • Zwiększyć bezpieczeństwo w opiece zdrowotnej pacjenta i personelu
  • Usprawnić organizację pracy jednostki
  • Doskonalić relacje personel – pacjent poprzez edukację pacjenta, komunikację, wszechstronność opieki
  • Zwiększyć atrakcyjność placówki oraz konkurencyjność na rynku medycznym
  • Podnieść prestiż jednostki na tle konkurencji
  • Spełnić wymogi wszelkich jednostek kontrolujących takich jak: sanepid, NFZ
  • Zdobyć lepsze finansowanie z NFZ
  • Zminimalizować ryzyko roszczeń pacjentów wobec placówki – osiągnąć oszczędność finansową

  Pomoc w zakresie przygotowania placówki do akredytacji

  1. Audyt wstępny – rozpoznawczy.
  2. Przygotowanie raportu z wniosków po audycie i opracowanie szczegółowego planu działania.
  3. Przegląd dokumentacji oraz procedur.
  4. Przygotowanie raportu po audycie i opis procedur do wdrożenia/ poprawy (czas na wdrożenie procedur przez placówkę).
  5. Ocena wdrożonych procedur oraz stopień zapoznania się personelu z procedurami.
  6. Zaplanowanie szkoleń wewnętrznych na podstawie poprzednich audytów.
  7. Audyt końcowy oceniający poziom wdrożenia.
  8. Ostateczne szkolenie i przygotowanie do wizytacji.

  Szkolenia dla liderów placówek z zakresu standardów akredytacyjnych

  Szkolenie ma na celu przygotowanie osób wiodących w placówkach POZ i szpitalach w procesie wdrażania standardów akredytacyjnych.

  Zestaw standardów dla placówek opieki zdrowotnej jest nakierowany na twórcze kształtowanie rozwiązań, a także na dokonywanie pomiaru i analiz własnej działalności medycznej. Program ma na celu podniesienie jakości świadczeń w sektorze usług medycznych, standaryzację zasad prowadzenia działalności medycznej, stosowanych procedur oraz dobrej praktyki. Wdrożenie programu akredytacyjnego promuje przede wszystkim sprawną organizację, respektowanie oczekiwań i opinii pacjenta oraz refleksję kadry zarządzającej nad własnym sposobem postępowania i jego doskonaleniem.

  Zdobycie certyfikatu akredytacyjnego niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla pacjentów jak i kierownictwa placówki i całego personelu. Najważniejsze z nich to:

  • Poprawa jakości usług medycznych, świadczonych dla pacjenta
  • Wzrost bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej pacjenta i personelu
  • Poprawa organizacji pracy jednostki
  • Szerzenie dobrej praktyki poprzez spełnienie standardów
  • Doskonalenie relacji personel – pacjent poprzez edukację pacjenta, komunikację, wszechstronność opieki
  • Zwiększenie atrakcyjności placówki, wzrost konkurencyjności na rynku medycznym
  • Prestiż jednostki na tle konkurencji
  • Spełnienie wymogów wszelkich jednostek kontrolujących takich jak: sanepid, NFZ
  • Posiadanie certyfikatu daje możliwość uzyskania lepszego finansowania z NFZ
  • Minimalizacja ryzyka roszczeń pacjentów wobec placówki – oszczędność finansowa