W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119 z. 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem  danych osobowych jest Cura Secure Dorota Tomaszewska z siedzibą: 96-300 Żyrardów ul. Wspólna 12, e-mail: kontakt@curasecure.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane w celu rekrutacji na szkolenia, kursy, konferencje oraz w celach marketingowych do momentu zakończenia współpracy (a 6 ust. 1 lit. o Rozporządzenia ogólnego).
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, będą podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa, nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na jej podstawie.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w określonym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz wymogiem ustawowym w pozostałej części.  Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora danych może skutkować odmową  przyjęcia lub realizacji usługi.
  6. Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
  7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, w jakim zostały zebrane.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji prawem określonymi, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.